iGTC - International Gastronomy Tourism Centre

Co-Kitchen: Boosting Back-to-Basics Home Wellness
ครัว “ร่วมรังสรรค์” หรือ “Co Kitchen (Collaborative Kitchen)” เป็นพื้นที่ร่วมแห่งการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Learning Space) เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนบทสนทนากับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนง ส่งเสริมความรอบรู้ด้านอาหารและการใช้ชีวิต (Food Literacy) พัฒนาทักษะการปรุงประกอบอาหาร (Culinary Literacy) ที่ดีต่อสุขภาพและระบบนิเวศ ภายใต้แนวคิด “A Bite for A Better Life” สุข ทุก คำ เพราะ “เรา” อยากให้ ทุกคำ เป็นความสุขของทุกคน กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2564 ภายใต้ธีม Designing the Healthier Peoples’ Palate for Post Pandemic Living FACEBOOK LIVE 09:00-10:00 น. สุขภาพสมบูรณ์สูงสุด: พลังจากปัจเจก สู่จักรวาลในจานข้าว (Wellness Living Design) โดย อ.ดร.นพ.ภาวิต หน่อไชย อาจารย์ประจำหลักสูตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 10:00-11:00 น. สร้าง ผัสสะ สิ่งเร้า: เติมความรู้สึก “ใหม่” ให้อาหารจานเดิม (Wellness Dining Design) โดย ผศ.ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทสัมผัสและการออกแบบสภาวะเร่งเร้า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11:00-12:00 น. ดอก-ไม้-หอม: ปลูกดี กินได้ ช่วยคลายเครียด (Wellness Pantry Design) โดย ดร.รัชชุพร สุขสถาน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและพฤกษศาสตร์ กลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 12:00-13:00 น. เกษตรบำบัด: สวนผักสร้างสุข ปรับใช้ “พื้นที่ว่าง” ให้เป็น “พื้นที่ปลูก” (Wellness Farm Design) โดย ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ นักวิชาการด้านเมล็ดพันธุ์ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 13:00-14:00 น. ชุมชนเปี่ยมสุข: สร้าง “ชุมชน” เพื่อสังคม กินดี อยู่ดี มีสุข (Wellness Community) “สู่สังคม กินดี อยู่ดี มีสุข” นำเสนอผลที่เกิดขึ้นจากขบวนการขับเคลื่อนสังคมเพื่ออาหารและความยั่งยืน ผ่านมุมมองการพัฒนาจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน เตรียมความพร้อมส่งเสริมสนับสนุนกลไกการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวผ่านบริษัทที่ดำเนินจัดการเรื่องการขนส่งภาคพื้นดิน (Destination Management Company: DMC) การจัดงานเลี้ยง โรงแรมและนำเที่ยวให้แก่กลุ่มท่องเที่ยวแบบที่ได้รับรางวัลอย่างเป็นระบบและแบ่งปันประโยชน์อย่างเป็นธรรม โดย อ.ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14:00-15:00 น. อาหารและการกินอยู่: เส้นทาง “กินดี” และ วิธีการปรุง โดย อ.อนุวัต เชื้อเย็น ผู้อำนวยการ iGTC คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ZOOM PANEL DISCUSSION 15:00 - 17:00 น. Boosting Back-to-Basics Home Wellness
วิทยากร
  • อ.ดร.นพ.ภาวิต หน่อไชย
  • ผศ.ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี
  • ดร.รัชชุพร สุขสถาน
  • ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์
  • อ.ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช และ อ.อนุวัต เชื้อเย็น
เพิ่มในแพลนของฉัน
การเข้าร่วม
  • ค่าสมัคร (บาท): ฟรี
  • คุณสมบัติผู้สมัคร:
    09:00-15:00 Online - Facebook Live / 15:00-17:00 Zoom Panel Discussion
วัน-เวลา
  • อังคาร 07 ธ.ค. 09:00–17:00
สถานที่จัดงาน
แชร์
โปรแกรมที่คุณอาจสนใจ
ทั้งหมด
Baan104
Organic Lip Balm Making Workshop
บ้าน 104
5 ธ.ค.
15:30–16:30
โครงการพลังเกษียณสร้างชาติฯ
เสวนาออนไลน์ : “เกษียณมีดี: ความเหมือนที่ต่างระหว่างวัย: ผู้ประกอบการและการขับเคลื่อนทางสังคม
ONLINE PROGRAM
8 ธ.ค.
09:30–11:00
บ้านข้างวัด
11 ธ.ค.
13:00–18:00
บ้านข้างวัด
11 ธ.ค.
13:00–18:00