IGTC - International Gastronomy Tourism Centre

นิเวศการเรียนรู้บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์: เสริมแรงหลังโควิดอย่างไรให้มีพลัง
เวทีเสวนา เรื่องอาหารและการใช้ชีวิต หรือ “Food Forum” คือ การสนทนาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาอาหาร ด้วยความเข้าใจหยั่งลึกอย่างองค์รวม (Holistic Gastronomy) เพราะ อาหาร คือ ศาสตร์ประสานศิลป์ เป้าหมายปลายทางของการอภิปรายภายใต้กิจกรรมดังกล่าวนี้ มุ่งมั่นตั้งใจขยายพรมแดนความรู้ใหม่เกี่ยวกับการศึกษาศิลปวิทยาการอาหาร (New Frontier in Gastronomy Education) ครอบคลุมประเด็นปัจจุบันสำคัญและประเด็นร่วมสมัย ควบคู่กับ “การประมวลเนื้อหา” และ “การสรุปสังเคราะห์” กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนสังคมเพื่ออาหารและความยั่งยืน “อย่างเป็นองค์รวม” ร่วมกับภาคีขับเคลื่อน ด้วยพลังนำร่วม โดยมีย่านสร้างสรรค์ เป็นแกนกลางของการขับเคลื่อน ปณิธานสูงสุด คือ การพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคจากฐานทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ โดยปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปวิทยาการอาหารอย่างองค์รวม เป็นเครื่องมือในการสร้างการเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นธรรม ปันประโยชน์อย่างเท่าเทียม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ นำทางสู่หมุดหมายใหม่แห่งการขับเคลื่อนสังคมเพื่ออาหารและความยั่งยืน (Sustainable Gastronomy) // Expanding the New Frontier in Gastronomy Education "นิเวศการเรียนรู้บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์: เสริมแรงหลังโควิดอย่างไรให้มีพลัง" FACEBOOK LIVE 09:00 - 10:00 น. Creative Business โดย คุณพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Agency: CEA) 10:00 - 11:00 น. New Age Tourism โดย อ.ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการท่องเที่ยว (CoETR) มหาวิทยาลัยนเรศวร 11:00 - 12:00 น. Sensory Wellness โดย ผศ.ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทสัมผัสและการออกแบบสภาวะเร่งเร้า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12:00 - 13:00 น. Innovative Research โดย ดร.รัชชุพร สุขสถาน นักวิชาการพฤกษศาสตร์ กลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 13:00 - 14:00 น. Inclusive Education โดย อ.ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14:00 - 15:00 น. Learning Ecosystem (for Lifelong Learning) โดย อ.อนุวัต เชื้อเย็น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ (International Gastronomy Tourism Centre: iGTC) Online - Facebook Live : https://www.facebook.com/chiangmaidesignweek/
วิทยากร
  • คุณพิชิต วีรังคบุตร
  • อ.ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา
  • ผศ.ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี
  • ดร.รัชชุพร สุขสถาน
  • อ.ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช และ อ.อนุวัต เชื้อเย็น
ติดต่อ
เพิ่มในแพลนของฉัน
การเข้าร่วม
  • ค่าสมัคร (บาท): ฟรี
  • คุณสมบัติผู้สมัคร:
    Online Talk - Facebook Live
วัน-เวลา
  • อาทิตย์ 12 ธ.ค. 09:00–17:00
สถานที่จัดงาน
แชร์
โปรแกรมที่คุณอาจสนใจ
ทั้งหมด
Kaptor Store
แคปเตอร์ สโตร์
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
4–12 ธ.ค.
16:00–22:00
hours.story.studio
4–5, 11–12 ธ.ค.
10:00–12:30
Murf
เด็กหญิงของฉัน
บ้านข้างวัด
4–5, 7–12 ธ.ค.
10:00–18:00
AR(T)CADE
การประดิษฐ์โมบายธุงด้ายอีสาน
Brewgining
4–5 ธ.ค.
13:00–15:00