IGTC - International Gastronomy Tourism Centre

ถอดรหัสรสชาติไท(ย): พลวัตอาหารไท(ย) “กิน อยู่ ใช้” อย่างไรในวันพรุ่งนี้
เวทีเสวนา เรื่องอาหารและการใช้ชีวิต หรือ “Food Forum” คือ การสนทนาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาอาหาร ด้วยความเข้าใจหยั่งลึกอย่างองค์รวม (Holistic Gastronomy) เพราะ อาหาร คือ ศาสตร์ประสานศิลป์ เป้าหมายปลายทางของการอภิปรายภายใต้กิจกรรมดังกล่าวนี้ มุ่งมั่นตั้งใจขยายพรมแดนความรู้ใหม่เกี่ยวกับการศึกษาศิลปวิทยาการอาหาร (New Frontier in Gastronomy Education) ครอบคลุมประเด็นปัจจุบันสำคัญและประเด็นร่วมสมัย ควบคู่กับ “การประมวลเนื้อหา” และ “การสรุปสังเคราะห์” กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนสังคมเพื่ออาหารและความยั่งยืน “อย่างเป็นองค์รวม” ร่วมกับภาคีขับเคลื่อน ด้วยพลังนำร่วม โดยมีย่านสร้างสรรค์ เป็นแกนกลางของการขับเคลื่อน ปณิธานสูงสุด คือ การพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคจากฐานทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ โดยปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปวิทยาการอาหารอย่างองค์รวม เป็นเครื่องมือในการสร้างการเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นธรรม ปันประโยชน์อย่างเท่าเทียม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ นำทางสู่หมุดหมายใหม่แห่งการขับเคลื่อนสังคมเพื่ออาหารและความยั่งยืน (Sustainable Gastronomy) // Expanding the New Frontier in Gastronomy Education "ถอดรหัสรสชาติไท(ย): พลวัตอาหารไท(ย) “กิน อยู่ ใช้” อย่างไรในวันพรุ่งนี้" FACEBOOK LIVE 09:00 - 10:00 น. คนไท(ย) กินอะไรในอดีต: มุมมองภาษาศาสตร์เชิงประวัติ (Historical Linguistics) โดย รศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาควิชาภาษาศาสตร์ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ รศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล ศูนย์ลาตินอเมริกันศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10:00 - 11:00 น. คนไท(ย) กินอะไรในอดีต: มุมมองพันธุศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา โดย รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา (Genetic Anthropology) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11:00 - 12:00 น. คนไท(ย) กินอะไรในอดีต: มุมมองพันธุศาสตร์ชาติพันธุ์ (Ethnogenetics) รศ.ดร.จตุพล คำปวนสาย ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ชาติพันธุ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12:00 - 13:00 น. คนไท(ย) กินอะไรดี: มุมมองพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน โดย ดร.ประทีป ปัญญาดี ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 13:00 - 14:00 น. คนไท(ย) (ควร)กินอะไรดี: มุมมองโภชนพันธุศาสตร์ ผศ.ดร.เมธวี ศรีคำมูล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ZOOM PANEL DISCUSSION 15:00 - 17:00 น. ถอดรหัสรสชาติไท(ย): พลวัตอาหารไท(ย) “กิน อยู่ ใช้” อย่างไรในวันพรุ่งนี้
วิทยากร
 • รศ.ดร.พิทยาวัฒน์พิทยาภรณ์ และ รศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล
 • รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
 • รศ.ดร.จตุพล คำปวนสาย
 • ดร.ประทีป ปัญญาดี
 • ผศ.ดร.เมธวีศรีคำมูล
ติดต่อ
เพิ่มในแพลนของฉัน
การเข้าร่วม
 • ค่าสมัคร (บาท): ฟรี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร:
  09:00-14:00 Online - Facebook Live / 15:00-17:00 Zoom Panel Discussion
 • ลิ้งค์รับสมัครหรือจำหน่ายตั๋ว: ไปยังลิ้งก์
วัน-เวลา
 • เสาร์ 11 ธ.ค. 09:00–17:00
สถานที่จัดงาน
แชร์
โปรแกรมที่คุณอาจสนใจ
ทั้งหมด
ใต้ถุนบ้าน
4-12 ธ.ค.
10:00–20:00
Ap Thai Carving
เพ้นท์ร่ม เพ้นท์พัด
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
8 ธ.ค.
16:00–18:00
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่
4-12 ธ.ค.
10:00–20:00
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6–11 ธ.ค.
10:00–17:00