โปรแกรม

16 โปรแกรมที่พบ
Crafting Happiness
งานศิลปหัตถกรรมกับกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมในประเทศไทยและสก็อตแลนด์
CMDW2021
International Talk : DESIGN & CRAFTS
iGTC - International Gastronomy Tourism Centre
Co-Kitchen: Boosting Back-to-Basics Home Wellness
IGTC - International Gastronomy Tourism Centre
Co-Kitchen: Reimagining the Future of Food, Feed and Farm
IGTC - International Gastronomy Tourism Centre
Discovering the Realm of Innovative Gastronomy
IGTC - International Gastronomy Tourism Centre
จักรวาลการกินอยู่: ออกแบบอย่างไร? ให้...ยืนหยัด ยืดหยุ่น และ ยั่งยืน
IGTC - International Gastronomy Tourism Centre
ถอดรหัสรสชาติไท(ย): พลวัตอาหารไท(ย) “กิน อยู่ ใช้” อย่างไรในวันพรุ่งนี้
IGTC - International Gastronomy Tourism Centre
นิเวศการเรียนรู้บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์: เสริมแรงหลังโควิดอย่างไรให้มีพลัง
Chiang Mai Street Jazz Festival 2021
NFT และ อาชีพนักดนตรี
British Council
The British Council’s Crafting Futures Session
โครงการ Chiang Mai Learning city
ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ด้วยข้อมูล
บุญบัญชี
การวางแผนธุรกิจ และการเงินการบัญชีเพื่อให้อยู่รอด
โครงการพลังเกษียณสร้างชาติฯ
เสวนาออนไลน์ : “เกษียณมีดี: ความเหมือนที่ต่างระหว่างวัย: ผู้ประกอบการและการขับเคลื่อนทางสังคม