สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เชียงใหม่

Lunch&Learn ข้าวตอน ร้อน ฝน หนาว
จากโครงการ Lunch & Learn โดย สศส. ขอนแก่น ซึ่งพัฒนาเมนูอาหารเพิ่มความหลากหลายทางโภชนาการให้กับโรงเรียน ในขณะที่เด็กสามารถที่จะทานอาหารและเรียนรู้ไปพร้อมกัน สู่การต่อยอดมุ่งเน้นเรื่องการลดต้นทุนทางวัตถุดิบและความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) เพื่อเข้าถึงอาหารที่มีปริมาณเพียงพอสำหรับการบริโภคของนักเรียน มีความหลากหลาย ปลอดภัย และคุณท่าทางโภชนาการเหมาะสมตามความต้องการและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตแต่ละช่วงวัย
โดยให้ความสำคัญกับจุดเริ่มต้น หรือ ต้นทาง ว่าด้วยเรื่องการเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นตามฤดูกาล จากแหล่งวัตถุดิบโดยตรงภายในจังหวัดที่มีคุณภาพและราคาเป็นมิตร สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนแหล่งวัตถุดิบ รสชาติ สารอาหาร และเสริมสร้างภูมิต้านทาน จำนวน 10 เมนู ประจำฤดูกาล ร้อน ฝน หนาว จากการทำงานร่วมกันระหว่างเชฟ ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูผู้รับผิดชอบ และแม่ครัวประจำโรงเรียน ที่นำไปบริหารจัดการและให้บริการอาหารกลางวันของโรงเรียนได้อย่างแท้จริง
Add to my plan
Attending
Free
Schedule
Every Day from 10:00 - 20:00
Venue
Share
Programs you might enjoy...
See All
28 moment
นิทรรศการภาพถ่าย 28 moments 28 ช่วงเวลา 28 ภาพถ่าย