ติดต่อสอบถาม

TCDC เชียงใหม่ 1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 052-080-500 ต่อ 312, 325
อีเมล: hello.cmdw@tcdc.or.th


สำหรับสื่อมวลชน

คุณกนกพร เกียรติศักดิ์
โทรศัพท์: 02-105-7400 ต่อ 117
อีเมล: press.cmdw@tcdc.or.th

For Inquiry

TCDC Chiang Mai 1/1 Muang Samut Road, Changmoi Subdistrict, Muang District, Chiang Mai 50300 Telephone: 052-080-500 ext. 312, 325 Email: hello.cmdw@tcdc.or.th For Press Khun Kanokporn Kiattisak Telephone: 02-105-7400 ext. 117 Email: press.cmdw@tcdc.or.th

ชื่อ - สกุล

เบอร์โทร

อีเมล

ข้อความ

#CMDW17