เกี่ยวกับเรา

เทศกาลออกแบบเชียงใหม่

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Design Week คือเทศกาลที่เหล่านักสร้างสรรค์หลากสาขาอาชีพ นักออกแบบ นักออกแบบรุ่นใหม่ ช่างฝีมือ ศิลปิน ผู้ประกอบการธุรกิจในเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นโอกาสพิเศษในรอบปี เพื่อนำเสนอนวัตกรรมงานออกแบบ หรือโปรเจ็กต์ใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นพื้นที่สนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ พบปะและแบ่งปันความรู้ด้านการออกแบบ พร้อมเชิญชวนนักออกแบบและนักสร้างสรรค์จากเมืองอื่นในประเทศและต่างประเทศ มาร่วมเฉลิมฉลองวัฒนธรรมความสร้างสรรค์และศักยภาพงานออกแบบด้วยกัน พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือและขยายช่องทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ นำไปสู่การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการทำงานของนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เทศกาลไม่ได้จำกัดขอบเขตอยู่เพียงกลุ่มนักออกแบบหรือผู้ทำงานสร้างสรรค์เท่านั้น แต่เทศกาลยังให้ความสำคัญต่อการสร้างประสบการณ์ร่วมกับงานออกแบบไปสู่เด็กเยาวชน ชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจงานออกแบบ ด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น นิทรรศการ งานออกแบบขนาดใหญ่ ศิลปะและดนตรี ที่ไม่เพียงสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจและกระตุ้นแรงบันดาลใจ แต่ยังอธิบายประโยชน์ของงานออกแบบที่มีต่อการดำรงชีวิตสมัยใหม่ รวมทั้งส่งเสริมบรรยากาศความมีชีวิตชีวาของเมืองให้เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญ คือ เป็นการก้าวไปสู่ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ ที่มาจากรากฐานทางศิลปวัฒนธรรมและทักษะฝีมือช่างในอนาคต ในแต่ละปี เทศกาลเกิดขึ้นทั่วตัวเมืองเชียงใหม่ในย่านต่างๆ ซึ่งมีองค์ประกอบพื้นที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ที่มั่งคั่งไปด้วยศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น ไปถึงย่านที่ตั้ง TCDC เชียงใหม่ แหล่งความรู้ด้านการออกแบบที่ทันสมัย และกระจายสู่พื้นที่สำคัญอื่นๆ ทั่วเมือง ที่พร้อมให้ทุกคนได้เดินเยี่ยมชมเมืองในมุมมองที่แตกต่างออกไป และสัมผัสกับกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบอย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการคัดเลือกโปรเจ็กต์ กิจกรรม และร้านค้า

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2021 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “Co-Forward เชื่อมโยง ฟื้นฟู ก้าวไปด้วยกัน” มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และทรัพยากร ผ่านการเปิดพื้นที่เพื่อจัดแสดงผลงาน กิจกรรมและการออกร้านค้า ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาต่อยอด การปรับตัวของธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยในปีนี้เทศกาลฯ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาที่มี่ความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกโปรเจ็กต์ กิจรรมและร้านค้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลฯ ดังนี้
อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Director, International Gastronomy Tourism Centre: iGTC) ตัวแทนภาคการศึกษา และด้านอาหาร
คุณกันชกา สุวณิชย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และบริษัท มานิตย์บริการท่องเที่ยวเชียงใหม่ จำกัด ตัวแทนภาคองค์กรเอกชนและธุรกิจ
คุณอมรเทพ คัชชานนท์ นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์เจ้าของแบรนด์ A.M.O Intergroup.co.,LTD ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจ และนักออกแบบ
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวแทนหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษา
คุณพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่ ตัวแทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)